Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 1
  • 139
  • 570,047

Quyết định Số: 0212/2014/QĐ-BKHCN-TTHN

  13/05/2016
VIỆN DƯỢC LIỆU
Trung tâm Nghiên cứu Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội 
 
SỐ: 0212/2014/QĐ-BKHCN-TTHN
 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hanh phúc
             
 
           Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ sung các thành viên mới vào Ban Khoa học công nghệ của Trung tâm NCT&CBCT- HN
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
            Căn cứ Quyết định số 1600/1998/Q§-BYT ngày 02 tháng 07 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v đổi tên Trại thuốc Văn Điển thành Trung tâm nghiên cứu Trồng & Chế biến cây thuốc Hà Nội.
           Căn cứ vào giấy chứng nhận Hoạt động KHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.
            Căn cứ Quyết định số 319/VDL- QĐ ngày 24 tháng 12 năm 1998 của Viện trưởng Viện Dược liệu về việc phê duyệt điều lệ hoạt động của Trung tâm nghiên cứu Trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội.
             Xét thấy yêu cầu cần thiết tư vấn cho BGĐ Trung tâm về lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu KH và các hoạt động KHCN sản xuất dịch vụ của Trung tâm.
             Căn cứ tình hình thực tế thay đổi thuyên chuyển, và thiếu khuyết cán bộ tại Trung tâm
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bổ sung các thành viên mới vào Ban Khoa học công nghệ thuộc Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.
            Ban Khoa học công nghệ là tổ chức tư vấn của Ban Giám đốc Trung tâm về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển công nghệ, sản xuất thử nghiệm, xem xét đánh giá các đề cương NCKH, kiểm tra và nghiệm thu các kết quả đề tài/Dự án của Trung tâm, cập nhật thông tin khoa học công nghệ.
             Ban Khoa học công nghệ gồm các thành viên theo Quyết định cũ và được bổ sung mới có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Quy chế, tổ chức và hoạt động của Ban Khoa học công nghệ do Ban Giám đốc Trung tâm ban hành.
Điều 3Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4Những quyết định và các văn bản trước đây trái với quyết định này sẽ được bãi miễn.
Điều 5. Các Bộ môn, Hành chính tổng hợp, Trưởnp Phó Ban KHCN và các thành viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 DANH SÁCH BỔ SUNG MỚI THÀNH VIÊN
 BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÂY THUỐC HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định SỐ: 0212/2014/QĐ-BKHCN-TTHN, ngày 21/02/2014)
 
TT
Họ và Tên
Đơn vị công tác
Chức danh Ban KHCN
Ghi chú
1
    TS. Phan Thúy Hiền
Phó Giám đốc Trung tâm
Trưởng ban
-
2
    TS. Nguyễn Văn Khiêm
Bộ môn Giống - CNSH
Phó trưởng ban
-
3
    ThS. Trần Thị Lan
Bộ môn Giống - CNSH
Thư ký
-
4
    Cử nhân. Đặng Văn Đức
PGĐ - Kế toán trưởng
Ủy viên
-
5
    ThS. Trần Danh Việt
Bộ môn kỹ thuật canh tác & BVTV
Ủy viên
-
6
    ThS. Tạ Như Thục Anh
Bộ môn Giống - CNSH
Ủy viên
-
7
     ThS. Lê Khúc Hạo
Bộ môn kỹ thuật canh tác & BVTV
Ủy viên
-
8
     TS. Trần Thị Liên
Bộ môn Giống - CNSH
Ủy viên
-
9
     ThS. Đào Văn Núi
Bộ môn kỹ thuật canh tác & BVTV
Ủy viên
Bổ sung mới
                                                                                     
                                                                                                          GIÁM ĐỐC
                                                                                                    (Ký tên và đóng dấu)

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước