Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 1
  • 77
  • 1,131,048

Quyết định Số: 134/QĐ-CTHN

  02/04/2024
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Thành lập Ban Khoa học công nghệ -  Trung tâm Nghiên cứu trồng &chế biến cây thuốc Hà Nội
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
            Căn cứ Quyết định số 1600/1998/Q§-BYT ngày 02 tháng 07 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v đổi tên Trại thuốc Văn Điển thành Trung tâm nghiên cứu Trồng & Chế biến cây thuốc Hà Nội;
           Căn cứ vào giấy chứng nhận Hoạt động KHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ  số A- 936 cấp ngày 07/07/2016 cho Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội;
            Căn cứ Quyết định số 1106/VDL- QĐ ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Viện trưởng Viện Dược liệu về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.
             Xét thấy yêu cầu cần thiết tư vấn cho BGĐ Trung tâm về lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu KH và các hoạt động KHCN sản xuất dịch vụ của Trung tâm.
            
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập  Ban Khoa học công nghệ Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội gồm 10 thành viên (Danh sách kem theo).
Điều 2. Quy chế, tổ chức và hoạt động của Ban Khoa học công nghệ do Ban Giám đốc Trung tâm ban hành.
Điều 3Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 250/QĐ -TTHN ngày 07 tháng 11 năm 2018.
Điều 4Những quyết định và các văn bản trước đây trái với quyết định này sẽ được bãi miễn.
Điều 5. Các Phòng, Trạm, Văn phòng thuộc Trung tâm Nghiên cứu trồng & chế biến cây thuốc Hà Nội và các thành viên có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 DANH SÁCH THÀNH VIÊN
 BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÂY THUỐC HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định SỐ: 134/CTHN, ngày 10/05/2023)
 
TT
Họ và Tên
Đơn vị công tác
Chức danh Ban KHCN
1
    TS. Nguyễn Văn Khiêm
Giám đốc Trung tâm
Trưởng ban
2
    TS. Nghiêm Tiến Chung
Phó Giám đốc 
Phó trưởng ban
3
    TS. Phan Thị Thu
Phòng canh tác & BVTV
Thư ký
4
     ThS. Trần Danh Việt
Văn phòng Trung tâm
Ủy viên
5
    TS. Trần Thị Liên
Phòng Giống dược liệu
Ủy viên
6
    TS. Nguyễn Thu Huyền
Phòng CN sau thu hoạch
Ủy viên
7
     ThS. Đào Văn Núi
Phòng canh tác & BVTV
Ủy viên
8
     TS. Nguyễn Thị Bình
Phòng canh tác & BVTV
Ủy viên
9
     TS. Lương Thị Hoan
Phòng Giống Dược liệu
Ủy viên
10      ThS. Chu Thị Mỹ  Phòng canh tác & BVTV Ủy viên
                                                                                     
                                                                                                         GIÁM ĐỐC
                                                                                         (Ký tên và đóng dấu)
 
 
 
                                                                                         Nguyễn Văn Khiêm

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước