Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 2
  • 371
  • 1,143,245

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN

  01/09/2017

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước