Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 3
  • 504
  • 1,101,598

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM (ADMISISTRATION OFFICE)

  26/05/2016

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP (HCTH)

-------------------

Chức năng

     Văn phòng Trung Tâm là bộ phận thuộc Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội có chức năng thực hiện công tác (Hành chính quản trị; Tài chính kế toán; Văn thư - lưu trữ - phục vụ lễ tân - khánh tiết; Điện nước, lái xe, kho quỹ và Tham mưu giúp cho Ban Giám đốc về công tác nội chính.

 Nhiệm vụ

Thực hiện chức năng gắn kết và điều phối hoạt động trong đơn vị

Phòng HCTH là đầu mối gắn kết với các bộ phận trực thuộc Trung tâm và giúp Ban Giám đốc điều phối các hoạt động chung của đơn vị, nhằm triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác.

Giúp Ban Giám đốc tổ chức thực hiện nội quy, quy định nhằm đảm bảo nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong Trung tâm.

Phối hợp với các Bộ môn và các phòng chức năng xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hội nghị, tổng kết định kỳ và đột xuất.

Thực hiện chức năng hành chính

- Quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định.

Quản lý và phục vụ công tác thông tin liên lạc.

Tổ chức trực phân công thường trực tuần tra canh gác 24/24h.

Giữ gìn trật tự bảo vệ tài sản của cơ quan.

Phối hợp với các cán bộ địa phương, công an và các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề trật tự an toàn xã hội trong khuôn viên Trung tâm.

Xây dựng và đảm bảo các điều kiện PCCC của Trung tâm.

Quản lý và điều hành lái xe phục vụ công tác lãnh đạo và các hoạt động của Trung tâm.

Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục tang lễ và hiếu hỉ theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Phục vụ các phòng làm việc của Ban Giám đốc, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các ngày lễ lớn của Trung tâm.

3. Thực hiện nhiệm vụ Tài chính kế toán

            Quản lý bộ phận TCKT có chức năng tham mưu cho BGĐ, giúp BGĐ quản lý và giám sát mọi hoạt động về tài chính trong Trung tâm theo pháp luật hiện hành của Nhà nước. Thu thập, tổng hợp và đề xuất ý kiến xử lý các nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, các nguồn kinh phí khác và việc sử dụng các nguồn kinh phí đó.

Nhân sự

            Phòng HCTH trực thuộc Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội có 06 cán bộ viên chức gồm 3 bộ phận chính:

+ Bộ phận hành chính văn thư lưu trữ

+ Bộ phận Tài chính kế toán

+ Bộ phận quản lý vật tư, kho tàng, y tế, lái xe, điện nước...

 

 

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả