Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập
  • 1
  • 130
  • 570,038

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHCNTT

  13/05/2016
 VIỆN DƯỢC LIỆU                             Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa  Việt Nam
                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
                                                      
Trung tâm NC trồng & CB cây thuốc Hà Nội              Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014  
                                  ***
            Số: 0213/2014/QC-BKHCN-TTHN                               
 
 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN CÂY THUỐC HÀ NỘI
(Ban hành theo Quyết định số: 0212/2014/QĐ-BKHCN-TTHN, ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc TT Nghiên cứu trồng & Chế biến cây thuốc Hà Nội)
--------------------------
 
Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Điều 1: Chức năng của Ban khoa học công nghệ
Ban khoa học công nghệ (được gọi tắt là Ban) là tổ chức KHCN, tư vấn cho Ban Giám đốc Trung tâm về công tác nghiên cứu khoa học & Công nghệ.
Điều 2Nhiệm vụ của Ban
Bancó nhiệm vụ tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề:
1. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển nghiên cứu Khoa học công nghệ của Trung tâm.
2. Phương hướng phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ; Nội dung, kế hoạch, xây dựng và xét duyệt đề cương đề tài/dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, tự vấn hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm.
3. Xét duyệt và tổ chức nghiệm thu, góp ý các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm KHCN.
4. Xem xét việc khen thưởng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu có chất lượng tốt. 
5. Nội dung và biện pháp phối hợp các đơn vị trong và ngoài Trung tâm nhằm thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
6. Tổ chức và chủ trì các buổi sinh hoạt KHKT thường kỳ theo quy định của Trung tâm.
Điều 3: Quyền hạn và trách nhiệm của Ban
1. Được tham dự các cuộc họp thảo luận về phương hướng và kế hoạch chuyên môn, phát triển, chuyển giao Khoa học công nghệ và sản xuất thử nghiệm của Trung tâm.
2. Được tham gia các cuộc họp giao ban thường kỳ và đột xuất của Trung tâm. Được quền góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong nội dung cuộc họp giao ban đưa ra.
3. Được đảm bảo các điều kiện cần thiết và các chế độ qui định để thực hiện các nhiệm vụ của Ban khoa học công nghệ Trung tâm.
4. Chịu trách nhiệm trước Ban Gián đốc Trung tâm về các ý kiến tư vấn và kiến nghị của mình. 
 
Chương II
TỔ CHỨC CỦA BAN
Điều 4: Thành phần Ban KHCN
Thành phần Ban KHCN gồm có:
- Trưởngng ban.
- Phó trưởng ban.
- Thư­ ký.
- Các uỷ viên.
Điều 5: Trưởng ban Khoa học công nghệ có nhiệm vụ
1. Lãnh đạo Ban KHCNhoạt động theo các qui định tại qui chế này.
2. Ra các qui định về lề lối làm việc của Ban. Chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc của các kỳ họp.
3. Phân công các thành viên trong Ban KHCN chuẩn bị các tài liệu cần thiết về các vấn đề sẽ đưa ra thảo luận tại các kỳ họp của Ban, duyệt các đề cương báo cáo trước khi đưa ra thảo luận ở các kỳ họp.
4. Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Ban, cũng như­ giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp của Ban KHCN.
5. Thực hiện các chế độ qui định và đảm bảo các điều kiện cho mọi hoạt động của Ban KHCN.
Điều 6Phó trưởng ban Khoa học công nghệ có nhiệm vụ: Khi được ủy quyền, thay mặt Tưởng ban giải quyết các công việc của Ban KHCN trong thời gian trưởng Ban vắng mặt, và thực hiện chức năng nhiệm vụ đúng như các mục tiêu trên của Trưởng ban.
Điều 7Thư ký Ban KHCN có nhiệm vụ
1. Sắp xếp, hệ thống hoá các văn bản qui phạm, văn bản hướng dẫn về các chế độ quản lý khoa học và công nghệ có liên quan để cung cấp đầy đủ cho các thành viên Ban KHCN nghiên cứu.
2. Giúp Trưởng - Phó Ban soạn thảo nội dung tóm tắt các vấn đề cần trao đổi, tham gia ý kiến trong các kỳ họp của Ban KHCN.
3. Ghi biên bản các cuộc họp. Mỗi một vấn đề thảo luận cần ghi đầy đủ ý kiến của từng thành viên trong Ban KHCN, kết luận của chủ toạ cuộc họp; các ý kiến bảo lưu của thành viên trong Ban.
Điều 8: Tiêu chuẩn và qui trình lựa chọn uỷ viên Ban KHCN của Trung tâm
Ban KHCN gồm có các thành viên: Là cán bộ hoạt động khoa học - công nghệ của Trung tâm, một số nhà khoa học và đại diện một số tổ chức kinh tế - Doanh nghiệp ở ngoài Trung tâm (Nếu có).
1. Tiêu chuẩn của Ban KHCN:
- Có kinh nghiệm và năng lực trong công tác quản lý và nghiên cứu Khoa học - Công nghệ.
- Có uy tín trong đội ngũ cán bộ Nghiên cứu khoa học công nghệ của Trung tâm.
- Nhiệt tình, có điều kiện và khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban KHCN trong toàn bộ nhiệm kỳ của Ban.
2. Qui trình lựa chọn các uỷ viên củaBan KHCN:
- Dựa vào tiêu chuẩn uỷ viên của Ban KHCN, Phụ trách Trung tâm đề cử và ra Quyết định danh sách chính thức thành viên của Ban KHCN Trung tâm.
3. Tổng số thành viên của Ban sẽ do Phụ trách Trung tâmquyết định tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể cña Trung tâm.
Điều 9: Nhiệm vụ và quyền hạn của uỷ viên trong Ban KHCN
1. Uỷ viên Ban KHCN có nhiệm vụ:
- Tham gia đầy đủ các kỳ họp và hoạt động của Ban.
- Nghiên cứu tài liệu để đóng góp ý kiến vào các nội dung làm việc của Ban KHCN.
2. Uỷ viên Ban KHCN có các quyền hạn:
- Được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về các vấn đề có liên quan tới các kỳ họp của Ban KHCN.
- Kiến nghị, thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc phạm vi tư vấn của Ban KHCN.
- Được dành một số thời gian trong giờ chính quyền để thực hiện những nhiệm vụ của Ban KHCN giao. Các thành viên hoàn thành công việc của Ban KHCN được ghi nhận như các thành tích đã hoàn thành phần kế hoạch công tác cá nhân do Trung tâm phân công.
- Được hưởng chế độ bồi dưỡng trách nhiệm theo qui định hiện hành của quy chế chi tiêu nội bộ (nếu có), và khi tham gia các kỳ họp hoặc hoạt động khác của Ban KHCN.
Điều 10: Nhiệm kỳ công tác của Ban KHCN
- Nhiệm kỳ của Ban khoa học công nghệ là 3 năm kể từ ngày ra Quyết định thành lập..
- Trong nhiệm kỳ công tác của Ban, nếu có sự thay đổi thành viên, Ban KHCN đề nghị Phụ trách Trung tâm ra quyết định bổ sung để bảo đảm đủ thành phần cho Ban KHCN hoạt động.
- Những thành viên đã nghỉ hưu, chuyển đổi công tác sẽ do hội nghị toàn thể Ban KHCN đề nghị Phụ trách Trung tâm cho thôi tham gia công tác của Ban.
 
Chương III
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
 Điều 11: Các phiên họp của Ban KHCN
Tùy tình hình cụ thể của Trung tâm, Ban KHCN họp định kỳ 3 - 6 tháng một lần. Khi cần thiết Ban KHCN có thể họp bất thường. Ban được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để tổ chức các kỳ họp của mình.
Điều 12Chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp  của Ban
Tr­ưởng hoặc Phó ban và thư ký của Ban có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận ở Ban KHCN và chuyển đến các thành viên trước khi họp từ 2 - 3 ngày. Tài liệu của các kỳ họp bất thường phải chuyển đến các thành viên trong Ban KHCN chậm nhất là 2 ngày trước khi họp.
Điều 13: Tổ chức họp Ban KHCN
- Các kỳ họp của Ban phải có ít nhất 2/3 thành viên chính thức của Hội đồng tham dự.
- Khi cần thiết, Trưởng hoặc Phó Ban có thể tổ chức họp mở rộng với sự tham gia của cán bộ nghiên cứu KHCN và một số nhà khoa học có uy tín. Các đại biểu này không tham gia biểu quyết về những vấn đề thảo luận của Ban KHCN.
Điều 14Phương thức hoạt động của Ban KHCN
- Ban làm việc theo nguyên tắc dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số bằng biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín ngang nhau, thì ý kiến quyết định của Ban thuộc bên có ý kiến của người chủ trì phiên họp.
- Biên bản họp Ban KHCN được gửi cho BGĐ Trung tâm, và các đơn vị có liên quan.
 
Chương IV
 ĐIỀU KIỆN, CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỂ LÀM VIỆC
Điều 15: Kinh phí hoạt động của Ban KHCN
- Kinh phí cho hoạt động của Ban được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Trung tâm.
- Nội dung chi cho hoạt động của Ban gồm: Chi thù lao cho các buổi họp của Ban, chi cho việc chuẩn bị tài liệu và các điều kiện làm việc của Ban, chi phí đi lại, lưu trú và công tác phí cho các thành viên Ban khi được mời tham dự các phiên họp hoặc đi khảo sát thực tế và các khoản chi khác theo chế độ hiện hành.  
- Ban được sử dụng cơ sở vật chất và được cấp văn phòng phẩm làm việc, theo đề nghị của Ban KHCN trình Phụ trách Trung tâm duyệt.
 
Chương V
 KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 16: Khen thưởng
- Những thành viên có thành tích trong hoạt động của Ban KHCN sẽ được ghi nhận hoàn thành nhiệm vụ cơ quan giao và được xem xét chỉ tiêu thi đua, đồng thời được Ban KHCN đề nghị BGĐ Trung tâm khen thưởng.
Điều 17: Kỷ luật
- Những thành viên không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã qui định, vắng nhiều cuộc họp liên tục, hoặc làm trái, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Ban và củaTrung tâm,sẽ do hội nghị toàn thể Ban KHCN đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm cho thôi tham gia công tác của Ban và xem xét về việc vi phạm chỉ tiêu thi đua.
 
Chương VI
 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18: Điều khoản thi hành
Qui chế này làm căn cứ hoạt động của Ban KHCN tại Trung tâm. Trong qúa trình thực hiện, những điều chưa phù hợp sẽ được Ban xem xét sửa đổi, bổ sung và trình bằng văn bản tới BGĐ Trung tâm xem xét và quyết định.
Điều 19: Hiệu lực thi hành
Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định thi hành.
 
GIÁN ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)
 
Đã ký
 
 
 
 
ThS. Ngô Quốc Luật

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Ba gạc bốn lá

Ba gạc Cu Ba cây nhỏ, sống nhiều năm, cao 1- 2 m, phân cành nhiều, lá mọc vòng. Ra hoa từ tháng 4 kéo dài đến tháng 6 - 7. Quả chín từ tháng 8 - 9 đến tháng10 - 11. Quả đôi, dính chặt vào nhau, vỏ ngoài cứng khi chín có mầu đỏ sau đến tím đen.